Studie- og ordensregler under studieture

Studie- og ordensregler under studieture

Studieture er undervisning uden for klasselokalet og er derfor omfattet af skolens almindelige studie- og ordensregler, dog med de her nævnte tilføjelser.

 

Deltagelse:

Programmet for studieturen fastsættes af de deltagende lærere, og eleverne forventes at deltage aktivt i alle programpunkter.

Deltagelse i studieturene er obligatorisk, og kun rektor kan dispensere fra deltagelse. Eleverne betaler selv for studieturene og skal overholde de af lærerne udmeldte betalingsfrister. Hvis disse ikke overholdes, kan eleven ikke deltage i turen, og eventuelle tab i den forbindelse dækkes ikke af skolen. Hvis en elev efter betalingen bliver forhindret i at deltage i studieturen - fx pga. sygdom eller udmeldelse fra skolen - dækker skolen ikke det eventuelle økonomiske tab i den forbindelse. Det skal i øvrigt fremhæves, at elever, der er udmeldt fra skolen ikke kan deltage i turen - heller ikke selvom rejsen er betalt.

Eleverne skal selv tegne en rejseforsikring, som dækker eventuelle udgifter til fx syge- og hjemtransport, da skolen ikke må forsikre eleverne. Herudover skal det blå sygesikringskort altid medbringes ved udenlandsrejser,  og det gule sygesikringskort ved indlandsrejser.

Elever, som lider af behandlingskrævende sygdomme, skal altid oplyse dette til de deltagende lærere inden studieturen.

Elever, som er udenlandske statsborgere, skal meddele læreren dette og selv undersøge eventuelle indrejseregler samt sørge for de fornødne tilladelser.

Adfærd:

Eleverne skal overnatte på hotellet, og det er ikke tilladt at lade andre overnatte på ens hotelværelse. Opholdet på hotellet skal foregå under hensyntagen til de øvrige gæster, og må således ikke være støjende, ligesom almindelige regler for god opførsel hele tiden skal overholdes.

Hvis eleverne på studieturen kommer til at forvolde skade på fx inventar, skal dette med det samme meddeles lærerne, og erstatningsansvaret er hos den, som har forvoldt skaden.

På studieture er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beskedent omfang. Dette vil i praksis sige, at det f.eks. kan ske fx i forlængelse af fælles middag den sidste aften inden hjemrejse eller en tilsvarende begivenhed - efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og indtagelse af alkohol - og elevernes opførsel generelt set - skal altid ske med respekt for den lokale kultur. Det er ikke tilladt at indtage alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter, og de deltagende lærere kan ikke dispensere herfra. Derfor er det heller ikke tilladt at indkøbe alkohol på udrejsen.  Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art - og til enhver tid - er forbudt.

 

Sanktioner

Ved brud på skolens studie- ordensregler kan de i studie- ordensreglerne beskrevne sanktioner anvendes (Advarsler, midlertidig udelukkelse af undervisning med fravær, udelukkelse fra sociale aktiviteter, erstatningsansvar og bortvisning fra skolen).

Herudover kan brud på regler for studieture medføre sanktionen uledsaget hjemsendelse fra studieturen på egen regning.

Ovenstående har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215

 

Credits