Studie- og ordensregler

 

På Borupgaard Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Studieregler

 1. Du skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

 2. Forberedelse til undervisningen indebærer, at du jævnligt og mindst en gang pr skoledag logger dig på Lectio for at orientere dig i generelle såvel som specifikke informationer med tilknytning til din skolegang.  3. Du skal deltage aktivt i al undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

 4. Du skal rettidigt aflevere dine skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. 9.

 5. 

Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag.

 6. 

Du har ret og pligt til at oplyse skolen om en given fraværsårsag, ligesom skolen har ret til at afkræve dig lægeattest ved fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere, eller ved gentagne fraværsperioder af kortere varighed. Du skal selv betale lægeattesten. 7. Du er altid berettiget til at få oplyst omfanget af dit eget, aktuelle fravær. Er du under 18 har du pligt til at give dine forældre adgang til Lectio, så de kan få oplysninger om dine karakterer og eventuelt fravær.

 8. Du skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

 9. Du skal ved al studieaktivitet (prøver og lignende) sørge for, at du hverken modtager eller giver uretmæssig hjælp til udarbejdelsen af dine og andres arbejde og opgaver.

 10. Ved skolerelaterede aktiviteter som f.eks elevrådsmøder, eller borgerlige ombud som f.eks. Forsvarets Dag godskrives dit fravær.

Ordensregler


 1. Du skal altid vise hensyn og respekt over for andre i både tiltale og adfærd, se i øvrigt skolens antimobbestrategi.

 2. Du skal behandle skolens bygninger og inventar hensynsfuldt.

 3. Du skal også på skolens område overholde gældende lovgivning. Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Borupgaard Gymnasium.

 4. Du er forpligtet til at være bekendt med skolens retningslinjer og rette dig efter disse. Retningslinjer meddeles på skolesamlinger, på skolens hjemmeside eller ved opslag.

 5. Du skal rette dig efter anvisninger fra skolens personale, såvel på skolens område som ved undervisningsaktiviteter uden for skolens område.

 6. Du må ikke forstyrre undervisningen.

 7. Du må ikke ryge på skolens matrikel (dækker skolens bygninger og udearealer omkring bygningen). Anvendelse af elektroniske cigaretter betragtes også som rygning, og er derfor heller ikke tilladt.

 8. Du må ikke medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i undervisningstiden på skolens område eller ved aktiviteter knyttet til undervisningen. Dette gælder også på introture og i andre skolemæssige sammenhænge, hvor aktiviteten fører eleven ud af huset. Du skal også overholde reglerne i Fælles kodeks for sociale arrangementer på ungdomsuddannelser

 9. Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger læreren giver og følge den generelle lovgivning. Særligt kan læreren af pædagogiske grunde bestemme at mobiltelefoner ikke er tilgængelige i undervisningstiden samt at computere er helt lukkede.

 10. Du skal rydde op efter dig selv i såvel klasselokaler, faglokaler, kantineområdet, biblioteksstudiecentret og studieområderne. I timer efter frokost skal stolene hænges op under bordpladen eller sættes oven på bordpladen.

 11. Under eksamen skal der være ro på skolen. Kun elever, der umiddelbart venter på eksamination, må være uden for eksaminationslokalet.


 12. Ved visse af rektor godkendte arrangementer kan ordensreglernes bestemmelser vedrørende indtagelse af alkohol fraviges.

 13. Der udsendes til alle deltagere et særligt regelsæt ved studieture, som specificerer, hvorledes gymnasiet i denne situation forventer, at elever opfører sig. Udgangspunktet er, at alle aktiviteter på studieture er undervisning og derfor skal ovenstående regler følges. Specificeringen handler om lokal kultur, adfærd generelt når man rejser i større grupper, særlige bestemmelser for indtagelse af alkohol ved middage osv. Det fremgår også heraf, hvilke sanktioner skolen kan idømme i denne forbindelse med overtrædelse af reglerne. Den maksimale sanktion er hjemsendelse for elevens egen regning samt bortvisning fra skolen. Studie- og ordensregler for studieture kan findes her

Procedure for Borupgaard Gymnasiums indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne.

I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter, kan Borupgaard Gymnasium mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan Borupgaard Gymnasium iværksætte en sanktion uden forudgående skriftlig advarsel.

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Ved overtrædelse af Borupgaard Gymnasiums lokale studie- og ordensregler vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

 1. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Borupgaard Gymnasium registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær. 

 2. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

 1. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

 1. Du kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer dig studieinaktiv – og du kan først få den igen, når du atter er studieaktiv.

 1. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Betingede sanktioner.

Borupgaard Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Borupgaard Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne. 

 2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Forvaltningsretlige principper

Når Borupgaard Gymnasium træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne, bortset fra en mundtligt eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning.

 1. Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.

 1. Borupgaard Gymnasium træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af Borupgaard Gymnasiums studie- og ordensregler.

Klage

Borupgaard Gymnasiums afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af skolens studie- og ordensregler eller bekendtgørelsen kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af Borupgaard Gymnasium senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).

Hvis Borupgaard Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder Borupgaard Gymnasium sine eventuelle bemærkninger til klagen. Borupgaard Gymnasium sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til Borupgaard Gymnasiums bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender Borupgaard Gymnasium elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at Borupgaard Gymnasium har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8), er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Credits