Studie- og ordensregler

Ordensregler


1. Du skal tage hensyn og udvise respekt over for andre i både tiltale og adfærd.

2. Du skal behandle skolens bygninger og inventar hensynsfuldt.

3. Du skal også på skolens område overholde gældende lovgivning.

4. Du er forpligtet til at være bekendt med skolens retningslinjer og rette dig efter disse. Retningslinjer meddeles på skolesamlinger, på skolens hjemmeside eller ved opslag.

5. Du skal rette dig efter anvisninger fra skolens personale, såvel på skolens område som ved undervisningsaktiviteter uden for skolens område.

6. Du må ikke forstyrre undervisningen.

7. Du må ikke ryge på skolens matrikel (dækker skolens bygninger og udearealer omkring bygningen). Anvendelse af elektroniske cigaretter betragtes også som rygning, og er derfor heller ikke tilladt.

8. Du må ikke medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i undervisningstiden på skolens område eller ved aktiviteter knyttet til undervisningen. Dette gælder også på introture og i andre skolemæssige sammenhænge, hvor aktiviteten fører eleven ud af huset.

9. Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger læreren giver og følge den generelle lovgivning.

10. Du skal rydde op efter dig selv i såvel klasselokaler, faglokaler, kantineområdet, biblioteksstudiecentret og studieområderne. I timer efter frokost skal stolene hænges op under bordpladen eller sættes oven på bordpladen.

11. Under eksamen skal der være ro på skolen. Kun elever, der umiddelbart venter på eksamination, 
må være uden for eksaminationslokalet.


12. Ved visse af rektor godkendte arrangementer kan ordensreglernes bestemmelser vedrørende indtagelse af alkohol fraviges.

13. Der udsendes til alle deltagere et særligt regelsæt ved studieture, som specificerer, hvorledes gymnasiet i denne situation forventer, at elever opfører sig. Udgangspunktet er, at alle aktiviteter på studieture er undervisning og derfor skal ovenstående regler følges. Specificeringen handler om lokal kultur, adfærd generelt når man rejser i større grupper, særlige bestemmelser for indtagelse af alkohol ved middage osv. Det fremgår også heraf, hvilke sanktioner skolen kan idømme i denne forbindelse med overtrædelse af reglerne. Den maksimale sanktion er hjemsendelse for elevens egen regning samt bortvisning fra skolen.

Studieregler

1. Du er forpligtet til at møde forberedt til undervisningen og deltage aktivt i den. Forberedelse til undervisningen indebærer, at du jævnligt og mindst en gang pr skoledag logger dig på Lectio for at orientere dig i generelle såvel som specifikke informationer med tilknytning til din skolegang. 2. Du skal aflevere opgavebesvarelser til den fastsatte tid.3. Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag.4. Du har ret og pligt til at oplyse skolen om et givet fraværs årsag, ligesom skolen har ret til at afkræve dig lægeattest ved fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere, eller ved gentagne fraværsperioder af kortere varighed. Du skal selv betale lægeattesten.5. Du er altid berettiget til at få oplyst omfanget af dit eget, aktuelle fravær. Er du under 18 har du pligt til at give dine forældre adgang til Lectio, så de kan få oplysninger om dine karakterer og eventuelt fravær.6. Hvis dit fravær fra undervisningen antager et urimeligt omfang, eller hvis din aflevering af opgaver udviser alvorlige mangler både med hensyn til rettidig aflevering og faglig kvalitet, vil du af rektor blive tildelt en skriftlig advarsel om, at disse forhold snarest skal bringes i orden, hvis du vil undgå alvorligere sanktioner.

7. Ved skolerelaterede aktiviteter godskrives dit fravær.   

Konsekvenser af overtrædelser

Følgende sanktioner kan iværksættes: Du kan blive udelukket fra særlige arrangementer eller aktiviteter. Du kan blive udelukket fra at deltage i eksamen i et eller flere fag, der afsluttes i det pågældende skoleår, med den konsekvens at du ikke har afsluttet skoleåret og derfor må gå om. Du kan komme til eksamen i alle fag der afsluttes det pågældende år. Du kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer dig studieinaktiv – og du kan først få den igen, når du atter er studieaktiv. Du kan blive pålagt at skulle aflægge 3 ekstra skriftlige årsprøver. Resultaterne af disse prøver vil indgå i  grundlaget for din skriftlige årskarakter samt indgå i den samlede vurdering af dit udbytte af årets undervisning. Hvis du på graverende måde overtræder skolens ordens- og studieregler vil rektor kunne bortvise dig. Hvis du kun har opnået et gennemsnit på under 2.0 (uden oprunding) kan du blive nægtet optagelse på efterfølgende klassetrin, hvis det vurderes, at dit udbytte af årets undervisning er utilstrækkeligt. Hvis du ikke er fyldt 18 år, vil en skriftlig advarsel samt eventuelle videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældremyndighedens indehaver(e). Før der iværksættes sanktioner pga. brud på studiereglerne vil du modtage en skriftlig advarsel. Advarslen vil normalt blive givet i forbindelse med lærerforsamlingerne i november og marts måned. I forbindelse med den skriftlige advarsel vil der blive indgået en forpligtende aftale

Credits