Rusmiddelpolitik

Idrætsdag

Rusmiddelpolitik

På Borupgaard Gymnasium er undervisningen i centrum (jf. skolens værdigrundlag). Samtidig skal skolen være en stimulerende ramme om elevernes personlige og sociale udvikling. Da indtagelse af rusmidler indgår i ungdomskulturen på en måde der både kan true undervisningen og i visse tilfælde grundlægge et skadeligt misbrug af rusmidler, har skolen formuleret en rusmiddelpolitik og formuleret et sæt af ordensregler for indtagelse af rusmidler.

Som skole kan vi ikke alene ændre elevernes holdning til rusmidler, men vi sætter os som mål at yde et bidrag til at rusmidler kommer til at spille en mindre dominerende rolle.

Målet med rusmiddelpolitikken er at sikre:

 • At elevernes læring og dannelse ikke hæmmes af brug af rusmidler.
 • At eleverne ikke grundlægger et forbrug af rusmidler der udvikles til et sundhedsnedbrydende misbrug.
 • At der etableres rammer om elevernes sociale relationer som har et kvalitativt indhold og som bygger på at alkohol spiller så lille en rolle som muligt.

Rusmiddelpolitikken består af følgende elementer:

Skolen som ramme om sociale arrangementer

Skolen ønsker at give eleverne en oplevelse af sociale relationer uden alkohol. Derfor er skolen ramme om sociale og kulturelle arrangementer, hvor der ikke eller i meget begrænset omfang udskænkes alkohol. Arrangementerne har et underholdende og oplysende indhold og finder sted under former, hvor det sikres at indtagelse af alkohol begrænses mest muligt.

Der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter for elever, lærere, pedeller og ledelse, der planlægger arrangementernes indhold og form.

Rusmidler og undervisningen

For at sikre at eleverne reflekterer over deres forhold til rusmidler inddrages det som emne i undervisningen, bl.a. som et af emnerne i almen studieforberedelse i grundforløbet.

Oplysning

Skolen ønsker at fremme oplysning om alkohol og andre rusmidler. Derfor afholder skolen et informerende arrangement om rusmidlers virkning efterår eller forår i 1.g. Målet er, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alle former for rusmidler.

Vejledning og rådgivning

Skolen stiller et beredskab til rådighed, der tager hånd om elever, der måtte have et misbrugsproblem. Derfor uddannes et antal medarbejdere, der kan identificere misbrug og visitere til vejledning og evt. behandling. Studievejledningen indgår som led i dette beredskab.

Ordensregler vedr. rusmidler

 • Du skal overholde gældende lovgivning omkring rusmidler.
 • Du må ikke indtage alkohol i skoletiden, og du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, jfr. skolens ordensregler. Skolen kan i særlige tilfælde ved stikprøvekontrol sikre, at denne regel overholdes.
 • I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler. Hvis elever optræder på steder eller i situationer, der klart associerer dem med Borupgaard Amtsgymnasium, forventes det at de overholder skolens ordensregler. I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem rektor, lærere og elever og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden.
 • Der må ikke indtages alkohol på 1.g-introturen.
 • Sociale og kulturelle arrangementer uden for undervisningen finder sted under former hvor indtagelses af alkohol begrænses. Finder sociale og kulturelle arrangementer uden for undervisningstiden sted på tidspunkter, hvor der den følgende dag er undervisning, sælges normalt kun kaffe, te, vand og kage. I særlige tilfælde (f.eks. musikarrangementer arrangeret af lærerne) kan rektor dispensere, således at der kan udskænkes øl i meget begrænset omfang.
 • Fester arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor og elevråd. I forbindelse med skolens fester udskænkes ud over sodavand kun øl og vin.
 • Der er forbudt selv at medbringe drikkevarer til skolens arrangementer. Vagter ved indgangen kan kontrollere om der medbringes drikkevarer.
 • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.

Et brud på ordensreglerne vedr. rusmidler vil medføre hjemsendelse fra undervisningen og bortvisning i kortere eller længere tid efter rektors vurdering. Overtrædelse af gældende lovgivning anmeldes til politiet. I forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne vedr. rusmidler vil forældrene bliver kontaktet, hvis eleven er under 18 år. Hvis ordensreglerne vedr. rusmidler overtrædes på en studietur kan de ansvarlige lærere træffe afgørelse om at eleven hjemsendes for egen regning (de praktiske omstændigheder aftales med forældrene).

Credits