Prøver og eksamen

Eksamen 2018

Sommereksamen 2016 starter 24. maj og slutter med sidste officielle prøvedag den 27. juni. For 1. og 2. g kan der dog ligge sygeårsprøver til og med fredag den 29. juni. Dimissionen af årets studenter er lørdag den 30. juni.

Eksamensplanen, som er individuel for den enkelte elev, kommer til at fremgå af Lectio med offentliggørelse den 16. maj for skriftlige prøver og fuld offentliggørelse den 23. maj.

Ved et skriftlig eller mundtligt fravær på 20% eller derover for året, vil du normalt ikke kunne indstilles til eksamen.

Ved et skriftligt eller mundtligt fravær på 10-20% procent for året, kan skolen indstille dig til  eksamen i alle fag.

Antal eksaminer

Det samlede antal officielle prøver i 1. - 3.g er for alle elever 9 (dog øges antallet med 1 pr. ekstra fag på A-niveau, således at man med 5 A-niveaufag har 10  prøver osv.). Herudover arrangerer skolen et antal årsprøver i 1. og 2.g samt terminsprøver forud for skriftlig eksamen. Deltagelse i disse prøver er en betingelse for, at du kan fortsætte uddannelsen.

De 9 officielle prøver er inkl. Studieretningsprojektet (SRP), som afleveres midt i 3.g. De øvrige 8 prøvefag udtrækkes af ministeriet, således at de omfatter minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver. Dog med den undtagelse, at den mundtlige prøve i Almen Studieforberedelse (AT) efter 3.g er obligatorisk for alle.

Hvis du har været til eksamen i et fag og senere afslutter faget på et højere niveau, bortfalder eksamen på det laveste niveau og tæller ikke mere med i antallet af prøver.  

Regler ved eksamen

Et par uger før eksamen afholdes eksamensorientering for alle skolens elever, hvor rektor gennemgår de formelle regler. Eleverne har pligt til at deltage i orienteringen, som vil fremgå af Lectio. Desuden uddeles et hæfte, som både omhandler ministeriets generelle regler og bestemmelserne for de enkelte fag. Man kan også orientere sig direkte i eksamensbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744

Mødetid

Du skal altid møde i god tid før en prøve starter. Starttidspunktet vil fremgå af Lectio.

Ved skriftlige prøver lukkes døren 10 minutter inden prøvestart. Kommer du efter dette tidspunkt, bliver du ikke umiddelbart lukket ind. Det er rektors afgørelse, hvorvidt du kan få lov til at gennemføre prøven eller må vente til næste eksamenstermin.

Sygdom

Ved sygdom skal du hurtigst muligt - og inden eksamen påbegyndes - rette henvendelse til skolen, som kan bede dig om at dokumentere din sygdom med lægeerklæring. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Ved sygdom kan du komme til sygeeksamen, som oftest vil være placeret i sygeeksamensterminen, der ligger efter sommerferien.  

Særlige prøvevilkår

Du kan ved konstateret ordblindhed tildeles forlænget tid til eksamen, men du skal søge skolen om dette. Hvis du har andre forhold, som stiller dig ringere end andre ved eksaminationen, kan du ligeledes søge skolen om særlige prøvevilkår.

Hjælpemidler

Ved de forskellige eksaminer er der forskellige regler for, om man må bruge hjælpemidler, og hvilke der er tilladte. Men for de fleste prøver gælder, at man må anvende de læremidler, der har været brugt i faget, egne noter og afleverede opgaver. Disse kan være elektroniske og internetbaserede, men skal i så fald være afmærkede på forhånd, så de kan tilgås uden at søge på nettet.

Snyd

Det er snyd, hvis du kommunikerer med andre til eksamen eller uretmæssigt forsøger at skaffe hjælp eller hjælper andre ved fx at benytte ulovlige hjælpemidler under eksamen eller forberedelsen. Du må derfor under eksamen kun tilgå internettet via skolens netværk, så det til enhver tid kan konstateres, hvilke aktiviteter du har haft gang i. Skolens IT-medarbejdere kontrollerer løbende eksaminandernes computere og tablets. Under eksaminationer og forberedelse skal din mobiltelefon være slukket og uden for rækkevidde.

Ved snyd bortvises du fra eksamen, og du kan først komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin.

Eksamen og klager

Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen, skal du indgive en skriftlig begrundet klage til rektor inden for 2 uger efter, at karakteren er offentliggjort. Bemærk at en eventuel ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Du kan læse om proceduren for klager i Eksamensbekendtgørelsen, som findes på linket her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152744

Credits