Eliteidrætsordninger på Borupgaard

Velkommen til Borupgaard Gymnasium

På Borupgaard Gymnasium gør vi en ekstra indsats for at støtte op om gymnasiets elitesportsudøvere og Team Danmark elever. Vi går op i, at eleverne kan passe deres elitesport samtidigt med, at de kan få en stx gymnasial uddannelse enten i en 3-årig eller 4-årig ordning, hvor sidstnævnte fortrinsvis gælder for Team Danmark elever. Hvis du er elitesportsudøver eller Team Danmark elev skal du altid kontakte skolens administration, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig.

Team Danmark elever

Skolens Team Danmark elever er delt ud på skolens forskellige studieretninger afhængig af den enkelte elevs ønske. Det vil sige, at du som Team Danmark elev indgår på lige fod med gymnasiets øvrige elever i faglige og sociale sammenhænge. Det forventes, at du prioriterer din skolegang højt og sørger for at passe dit skolearbejde ved siden af din elitesport. At tage en studentereksamen er fuldtidsarbejde i sig selv, og det kræver derfor ekstra arbejde af dig, som har din elitesport ved siden af, men vi hjælper dig gerne til at få tingene til at hænge sammen.

Kontaktperson:  

Team Danmark koordinator og studiesekretær Stine Baadsgaard

sba@boag.nu

Sportslig godkendelse

Team Danmarks sportslige godkendelse søger du gennem Team Danmarks hjemmeside: http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse.aspx, og den er en forudsætning for at tage studentereksamen som et 4-årigt forløb.

3- eller 4-årigt forløb?

Alle Team Danmark elever følger deres studieretningsklasse i 1g.

Ønsker du et 4- årigt individuelt tilrettelagt forløb, vil der i 2g og 3g blive flyttet fag ud af dit skema. Det vil typisk være valgfag på c-niveau og SRP, som udskydes, og evt. et A fag som fordeles ud på de fire år. Et individuelt tilrettelagt fireårigt forløb vil altid ske i tæt drøftelse med dig, dine forældre, din studievejleder samt en uddannelseschef. Du retter selv henvendelse til skolens Team Danmark koordinator, hvis du overvejer, om et fireårigt forløb vil være mest hensigtsmæssigt for dig.

Sportsrelateret fravær

Som Team Danmark elev har du, ligesom skolens øvrige elever, mødepligt til undervisningen. I forbindelse med stævner, turneringer eller træningslejre af mere end tre dages varighed skal du henvende dig i administrationen, som skriver en bemærkning på fraværssiden i lectio og indhenter evt. dokumentation.

I forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver kan du altid henvende dig til din faglærer for at få forlænget tidsfristen fx i forbindelse med stævner eller turneringer. På Borupgaard Gymnasium har vi et elektronisk skema i Lectio, hvor du løbende kan følge med i lektier og afleveringer, også når du er i udlandet. Skolen bistår gerne med hjælp til planlægning og overblik, særligt når det gælder det skriftlige arbejde.

Du skal være opmærksom på, at undervisningen på Borupgaard Gymnasium starter kl. 8. Det vil sige, at du må stå tidligt op, hvis du vil morgentræne, inden du skal møde i skolen. Efter aftale kan skolen stille faciliteter til rådighed, således at morgentræningen kan foregå på gymnasiet mellem kl. 7 og 8.

Hvis du har behov for morgentræning se i øvrigt nedenfor.

Supplerende undervisning

I perioder med stor trænings- og stævneaktivitet kan du få behov for supplerende undervisning. Her skal du henvende dig til Team Danmark koordinatoren på gymnasiet. Hovedreglen er, at du for hver fraværsdag kan få en times undervisning af en faglærer. Koordinatoren hjælper dig med at finde et tidspunkt, hvor timen kan afholdes. Du kan få supplerende undervisning, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • Du skal have en sportslig godkendelse fra Team Danmark

  • Du skal have deltaget i specialforbundsaktiviteter (træningssamlinger, internationale konkurrencer, internationale mesterskaber, testdage el.lign)

  • Der skal foreligge relevant dokumentation (indkaldelsesbrev, udtagelsesbrev el.lign)

Det er vigtigt, at du er ude i god tid mht supplerende undervisning, således at vi kan få det placeret mest hensigtsmæssigt i dit skema.

BOAG Eliteidræt

Hvis du ikke er godkendt Team Danmark elev, er det muligt at komme under gymnasiets BOAG Eliteidrætsordning. Kravet til at kunne komme under denne ordning er:

  • Du træner 4 gange om ugen og deltager i nationale og/eller internationale turneringer

  • Har en sportslig skriftlig godkendelse fra dit idrætsforbund

Ligesom Team Danmark elever stiller Borupgaard Gymnasium krav til, at du som BOAG eliteidrætsudøver ved siden af din elitesport passer din skole og indgår i faglige og sociale sammenhænge på lige fod med gymnasiets øvrige elever.

Studieretning og morgentræning

Som BOAG eliteidrætselev har du frit valg med hensyn til valg af studieretninger. Hvis du ønsker morgentræning skal denne ligge før skolestart, dvs før kl. 8. Efter aftale kan skolen stille idrætsfaciliteter til rådighed mellem kl. 7 og 8.

Morgentræning og Sports College Gladsaxe

Hvis du ønsker at deltage i Sports College Gladsaxes morgentræning, eller du har et behov for at morgentræne i egen klub, er dette kun muligt at deltage i om torsdagen efter grundforløbet. Du skal dog kunne være tilbage på gymnasiet, når 2.modul begynder kl 9.50. I visse tilfælde har du måske i en kortere eller længere periode behov for at morgentræne yderligere. Vi finder gerne individuelle løsninger på dette i dialog mellem elev, klub og ledelse. På grund af ny reform af uddannelsen afventer vi hvilken studieretning ordningen omkring morgentræning vil indbefatte i det kommende skoleår.

Hvis du deltager i morgentræningsmodulerne indhenter skolen dokumentation for deltagelse hos enten Sports College eller hos din klub.  

Sportslig fravær

Som Boag eliteidrætselev har du som alle elever mødepligt til undervisningen. Inden skolestart aftales et møde med dig og dine forældre, din studievejleder samt administrationen. Ved mødet skal det afdækkes, hvad dine særlige behov er for at få skolearbejdet og din elitesport til at passe sammen. I forbindelse med stævner, træningslejre eller konkurrencer skal du i god tid rette henvendelse til kontoret, således at det kan noteres under dine data i Lectio. Det er vigtigt at du samtidigt afleverer dokumentation fra din træner.

Du kan altid rette henvendelse til din faglærer, hvis du ønsker udsættelse på skriftlige afleveringer i forbindelse med stævner eller lignende arrangementer, som du skal deltage i. Du har derudover mulighed for holde styr på dine opgaver og afleveringer i Lectio, særligt når du opholder dig i udlandet.

Tidligere Team Danmark elev på BOAG Frederik M.Bigom

Hvis du er kommet bagud i nogle fag, er det muligt at få hjælp i skolens studiecafé. Af skemaet fremgår det hvilke dage og hvilke fag, der har lektiehjælp i studiecaféen. Spørg altid i administrationen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

 

Credits