Deltagerbetaling

Undervisningen er som udgangspunkt gratis ved Borupgaard Gymnasium. Dog er der nogle tilfælde, hvor eleverne betale dele af aktiviteten selv. Opkrævningen sker i overensstemmelse med ‘Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og i erhvervsuddannelserne’.

og den tilhørende vejledning. Link til bekendtgørelsen her:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25251

 

De aktiviteter skolens forventer deltagerbetaling til er følgende:

  • Skolens introtur til Sverige. Denne falder i august/september det første gymnasieår. Turen er en obligatorisk del af undervisningens start, og der er knyttet idrætsaktiviteter til optakten til turen. Dertil kommer at skolens undervisning i høj grad har gavn af et godt personligt og socialt klima i klasserne, hvilket yderligere begrunder at aktiviteten er obligatorisk. Turen koster 600 kr august 2015. Beløbet opkræves ved skolestart og kan svinge fra år til år.

  • Mindre faglige ekskursioner. Det kan eksempelvis være til museum i København og Københavns omegn. Egenbetalingen dækker normalt transport og dele af eventuel entre. Skolen yder også støtte men i begrænset omfang.

  • Studieture på såvel fællesfaglige hold som på valghold og sproghold. Eleverne betaler turen, og der opereres med et maksimumsbeløb på 4500 kr pr elev til dækning af rejse, ophold og aktiviteter på turen. Eleverne dækker herudover øvrige opholdsudgifter til mad og fornøjelser. I særlige tilfælde kan klassen få dispensation for dette beløb hos rektor. Eksempelvis hvis rejsen går til destination ud over Europa. Skolen betaler for deltagelse af 1-2 lærere (afhængig af holdstørrelsen). Eleverne kan søge Skolefonden om lån eller tilskud til turen. Ansøgning sker ved personlig henvendelse til skolens administration.

  • Udover de nævnte aktiviteter forventes deltagerbetaling i form af køb af visse studieredskaber. Det kan være egen computer eller iPad, tilhørende programpakker, lommeregnerprogram til brug i science- og matematikundervisningen, apps til iPad osv. Skolen formidler aftaler på de bedst opnåelige vilkår og supporterer i forhold til skolens systemer de værktøjer eleverne måtte indkøbe. Gymnasiet stiller fuld Office-pakke til rådighed for eleverne enten som onlineværktøj eller som program til brug på egen maskine.

Institutionen skal opkræve deltagerbetaling ved enkeltfagsundervisning for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve. Link til den relevante bekendtgørelse ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162092

 

Credits